Adatvédelmi tájékoztató

Általános Szerződési Feltételek és Adatvédelmi Nyilatkozatok

A jelen általános szerződési feltételek – a továbbiakban: „ÁSZF” – Zatech.Kft képviseli Zatik Ádám ügyvezető – a továbbiakban: „Szolgáltató” – által a www.zatikadam.hu honlapon és aloldalain keresztül nyújtott szolgáltatások, úgy mint a Kaució podcast, Kaució klub, Ingatlandiplomata tippek, és ezekhez tartozó kiegészítő szolgáltatások – a továbbiakban: „Szolgáltatások” – igénybevételének feltételeit szabályozza.
1. A Szolgáltató:
Név: Zatech.Kft képviseli Zatik Ádám
Székhely: 1137 Budapest Szent István Park 19. 3.emelet 1.
Cégjegyzékszám: 01 09 192373
Adószáma: 24971829-2-42
Statisztikai számjel: 24971829 6832 113 01
Email cím: hello@zatikadam.hu
Telefonszám: +36 30 768 0495
Bankszámlaszám: 11718000-20456764-00000000
A Szolgáltatás leírása
A Szolgáltató által nyújtott Szolgáltatásokon keresztül a Szolgáltató hatékony, közvetlenül alkalmazható ingatlanpiaci tanácsadást, ingatlanpiacelemzést, ingatlanbérbeadást és ezzel kapcsolatos rendezvényeket és egyéb tananyagokat oszt meg a Szolgáltatás megrendelőivel (a továbbiakban: „Megrendelő”).
A Szolgáltatás célja, hogy segítse a Megrendelőt egy tervezhetőbb, üzleti gondolkodású hosszútávú bérbeadónak felkészíteni.
3. A szerződés tárgya
Jelen szerződés alapján a Megrendelő megbízza a Szolgáltatót a Szolgáltatások keretében ingatlanpiaci, albérleti, ingatlanbérlési tananyagok elkészítésével, előadásával és a Szolgáltatásokon keresztül történő rendelkezésre bocsátásával. A Szolgáltatás kizárólagos nyújtója, aki a megbízást kifejezetten elfogadja.
A fenti Szolgáltatáson kívül a Szolgáltató esetileg egyéni ajánlatokat tesz közzé a honlapon, amik ingatlanbérbeadással és ingatlanbefektetéssel kapcsolatos egyéb szolgáltatások (személyes képzések, konzultációs lehetőségek, tanácsadás és coaching) nyújtására, illetve kiadványok nyomtatott vagy elektronikus formátumú műpéldányainak átruházására (a továbbiakban: „Egyéb szolgáltatás”) vonatkoznak. Ezen ajánlatokra vonatkozó szerződés a Szerződő Felek között ráutaló magatartással, a „Megrendelem” gomb lenyomásával jön létre az Egyéb szolgáltatás adatlapja szerinti tartalommal és áron.
4. A szerződés létrejötte
Jelen szerződés a Szolgáltató és a Megrendelő – a továbbiakban együtt: „Szerződő Felek” – között ráutaló magatartással, a Megrendelő által a www.zatikadam.hu weboldalon, található jelentkezési lap kitöltésével, és a „Megrendelem” vagy „Kérem” gomb lenyomásával jön létre.
A Megrendelő jelen szerződés elfogadásával nyilatkozik arról, hogy cselekvőképessége, illetve szerződéskötési képessége nincs korlátozva.
A jelentkezés során a látogató által megadott adatoknak hiánytalannak és valósnak kell lenniük. A látogató nyilatkozik arról, hogy az így megadott adatok hiánytalanok és valósak.
Jelen Szerződés elfogadásával a Megrendelő kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a szerződésszerű teljesítést a szerződés megkötése után azonnal megkezdje.
5. Jelentkezés visszaigazolása
A Szolgáltató a beérkezett regisztrációkat haladéktalanul megvizsgálja, és azok megérkezését visszaigazolja. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a beérkezett regisztrációt indoklás nélkül elutasítsa. Az elfogadott regisztrációk elektronikus levélben kerülnek visszaigazolásra.
6. A részvételi díj 
A Szolgáltatás nyújtásáért a Szolgáltató a www.zatikadam.hu weboldalon, illetve a megrendelő űrlapon feltüntetett megbízási díjra jogosult. A megbízási díj a szerződéses szolgáltatás teljes ellenértékét tartalmazza.
7. A megbízási díj teljesítése
A regisztráció során a jelentkezőnek meg kell adnia érvényes bankkártyaadatait. A jelentkező kijelenti, hogy a megadott bankkártyaadatok valósak, és a megadott bankkártyával jogszerűen rendelkezik.
A Szerződő Felek kijelentik, hogy a Szolgáltatáshoz kapcsolódó, OTP Simplepay nevű fizetési rendszert a OTP Mobil Kft. üzemelteti, ami a szerződés teljesítése során a Szerződő Felek teljesítési segédjének minősül. Az OTP Simplepay általános szerződési feltételei és az adatvédelmi nyilatkozata folyamatosan megismerhetők a https://www.braintreepayments.com/legal weboldalon, amiket a Szerződő Felek megismertek és elfogadtak.
8. Számlázás
A megbízási díj levonását követő 15 napon belül a Szolgáltató elektronikus számlát köteles kiállítani, amelyet emailben juttat el a Megrendelőhöz. A honlapon keresztül megrendelt Egyéb szolgáltatások díjának levonását követő 15 napon belül a Szolgáltató elektronikus számlát köteles kiállítani, amelyet elektronikus levélben juttat el Megrendelőhöz. A Megrendelő az elektronikus számla kiállítását kifejezetten elfogadja.
9. Felmondás kezdeményezése
A részvétel lemondása csak írásban lehetséges, legkésőbb a Tréning előtt 8 munkanappal. Ez esetben 3000 Ft kártérítési díj levonása mellett visszautaljuk a részvételi díjat a megrendelő számlájára. A részvételi díj tartalmazza a Tréning programjaira történő belépést és a kiválasztott részvételi csomaghoz tartozó oktatási és bonusz elemeket.
10. A fogyasztókat megillető felmondási, illetve elállási jog
A fogyasztónak minősülő Megrendelő a szerződés megkötését követő 14 naptári napon belül azonnali hatállyal, indoklás nélkül felmondhatja a Szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződést.
A fogyasztónak minősülő Megrendelő az ingó dolognak minősülő termék tulajdonjogának átruházására irányuló szerződéstől a termék átvételétől számított 14 napon belül elállhat.
A Szolgáltatót megillető kártérítési díjra a 9. pontban hivatkozunk.
11. Rendkívüli felmondás
A Szerződő Felek a jelen szerződést a másik félhez intézett egyoldalú jognyilatkozattal, azonnali hatállyal abban az esetben mondhatják fel, ha a másik fél a jelen szerződésből eredő lényeges kötelezettségét ismételten vagy súlyosan megszegi.
12. Kártérítési felelősség kizárása
A Szolgáltató a szerződés teljesítésével összefüggésben bekövetkező károkért való kártérítési felelősségét az irányadó jogszabályok által lehetővé tett legteljesebb mértékben kizárja.
13. Szerzői jogok
A Szerződő Felek kijelentik, hogy a www.kollarannacoach.hu weboldal, annak elemei és az azon keresztül közzétett vagy értékesített, szerzői műnek minősülő összes anyag a Szolgáltató tulajdonát képezi. Jelen szerződés egyetlen része sem értelmezhető úgy, hogy az alapján a Megrendelő felhasználási, vagy egyéb szerzői vagyoni jogot szerez ezen anyagok részére vagy egészére. A Megrendelő a Szolgáltató szerzői jogainak megsértése esetére 100 000 Ft összegű kötbér megfizetésére vállal kötelezettséget.
14. Teljességi záradék
A jelen szerződés a benne szabályozott jogviszony tekintetében a Szerződő Felek teljes megállapodását tartalmazza, és bármely esetleges korábbi szóbeli vagy írásbeli megállapodást hatálytalanít.
15. A szerződés hatálya
A szerződés határozatlan időtartamra jött létre.
16. Szerződésre irányadó jog és záró rendelkezések
A felek a jelen szerződésben nem rendezett kérdések tárgyában a Ptk. és az egyéb hatályos magyar jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit tekintik irányadónak.
A Szerződő Felek kijelentik, hogy a szerződés teljesítésének országa Magyarország.
17. Panaszkezelés
A Megrendelő Szolgáltatással kapcsolatos panaszait a Szolgáltató következő elektronikus levelezési címére küldheti: hello@zatikadam.hu.
A vásárló a fentieken túl panaszával, észrevételével a következő szervekhez is fordulhat:
Pest Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Békéltető Testülete:
Levelezési cím: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. em. 240.
Pest Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége:
Levelezési cím: 1052 Budapest, V. kerület Városház utca 7.
A bankkártyás fizetés biztonságát az SSL védelem garantálja.
Jelen Általános Szerződési Feltételek folyamatosan hozzáférhetőek és szabadon letölthetőek a www.zatikadam.hu/adatvedelmi-tajekoztato/  weboldalon.
Adatvédelmi nyilatkozat – Zatech Kft képviseletében Zatik Ádám
ADATVÉDELMI NYILATKOZAT
1. A nyilatkozat célja
1.1 Jelen adatvédelmi nyilatkozat célja, hogy a Zatech.Kft Zatik Ádám képviseletében (Székhely: 1137 Budapest Szent István Park 19. 3.emelet 1., Cégjegyzékszám: 01 09 192373, Adószáma: 24971829-2-41, Statisztikai számjel: 24971829 6832 113 01) által a www.zatikadam.hu internetes oldalon alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket rögzítse.
2. Adatkezelő megnevezése
Név: Zatech.Kft Zatik Ádám képviseletében.
Székhely: 1137 Budapest Szent István Park 19. 3.emelet 1.
Telefonszám: +36 30 768 0495
Email cím: hello@zatikadam.hu
Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-86560/2015.
3. A kezelt személyes adatok köre:
3.1) A felhasználói fiók létrehozása előtt a felhasználó a következő személyes adatait köteles megadni:
Név
Lakcím
Telefonszám
Email cím
3.2) A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: a felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak és melyeket az adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag az adatkezelő fér hozzá.
3.3) A rendszer használata során a fizetési szolgáltató által generált, a felhasználót azonosító számsor továbbításra kerül az Adatkezelő részére.
4. Az adatkezelés jogalapja, módja és célja
4.1) Az adatkezelő jogalapja a felhasználó személyes adatainak kezelésére a felhasználó önkéntes hozzájárulása saját személyes adatainak kezeléséhez az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény. (Infotv.) 5.§ (1) bek. a) pontja alapján.
4.2) Az adatkezelő jogszabályi felhatalmazás alapján, a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződésből származó díjak számlázása céljából kezelheti az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos természetes személyazonosító adatokat, lakcímet, valamint a szolgáltatás igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatokat.
4.3) A személyes adatok kezelésére kizárólag célhoz kötötten kerül sor. A személyes adatok kezelésének célja a www.zatikadam.hu honlapon keresztül biztosított szolgáltatások nyújtása, ezekkel kapcsolatban hírlevelek küldése, oktatóanyagok továbbítása a felhasználóknak, az ügyfeleinkkel való kapcsolattartás, és számlák kiállítása.
4.4) Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok célja statisztikakészítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése, a felhasználók jogainak védelme.
4.5) Az adatkezelő a megadott személyes adatokat az e pontokban leírt céloktól eltérő célokra nem használja fel. Személyes adatok harmadik személynek, vagy hatóságok számára történő kiadása – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – kizárólag a felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.
5. Az adatkezelés időtartama
5.1) A regisztráció és www.zatikadam.hu internetes oldal szolgáltatásainak használata során megadott személyes adatok kezelése határozatlan ideig tart.
5.2) Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályokban (pl. számviteli jogszabályokban) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését.
6. Személyes adatok továbbítása és feldolgozása
6.1) A www.zatikadam.hu internetes oldal szolgáltatásainak használata során az adatkezelő a felhasználó személyes adatait jogosult továbbítani az alábbi jogi személyek irányába:
• OTP Simplepay
6.2) A fentieken túl a felhasználóra vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, illetve a Felhasználó kifejezett hozzájárulása alapján kerülhet sor.
7. Felhasználói jogok és jogérvényesítési lehetőségek
7.1) Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül elektronikus úton adja meg a kért tájékoztatást.
7.2) A felhasználó jogosult a helytelenül rögzített személyes adatainak helyesbítését kérni.
7.3) A felhasználó jogosult személyes adatainak törlését kérni. A törlés nem vonatkozik a jogszabályok (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Szolgáltató a szükséges időtartamig megőrzi.
7.4) Az érintett a jelen nyilatkozatban ismertetett jogait az alábbi elérhetőségen keresztül gyakorolhatja:
Email: hello@zatikadam.hu
7.5) A felhasználó az Infotv., valamint a Polgári Törvénykönyv alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, továbbá Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) fordulhat az adatkezelő adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban felmerült panasza esetén.
8. Hírlevelek
8.1) A regisztráció során megadott elektronikus levélcímekre hirdetést vagy reklámot (hírlevél) tartalmazó leveleket az adatkezelő csak a felhasználó kifejezett hozzájárulásával, a jogszabályi előírásoknak megfelelő esetekben és módon küld. A felhasználó bármikor leiratkozhat a hírlevélről a hírlevél alján elhelyezett link segítségével.
9. Záró rendelkezések
9.1) Az adatkezelő kötelezi magát, hogy gondoskodik az általa kezelt személyes adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását.
9.2) Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen nyilatkozatot a felhasználók értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. Az adatkezelő jelen adatvédelmi nyilatkozat módosításairól szóló tájékoztatást közzéteszi a www.zatikadam.hu weboldalon. A módosítás hatályba lépését követően a felhasználó a szolgáltatás használatával, ráutaló magatartással tudomásul veszi a módosított nyilatkozatban foglaltakat.
Zatech Kft képviseli Zatik Ádám ügyvezető